OBAYASHI VISION

หลักการณ์ ระเบียบวินัย และ คำปฏิญาณ 

หลักการของโอบายาชิ

  • ปฏิบัติงานด้วยทักษะและจรรยาบรรณของนักก่อสร้างที่แท้จริง และนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างมูลค่าให้ทุกๆ พื้นที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อมของโลกในฐานะพลเมืองที่ดีขององค์กร และพยายามเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายสังคม
  • ให้ความสำคัญกับทุกๆคนที่เราต้องทำงานด้วย

ระเบียบวินัยของโอบายาชิ

1. เติมเต็มภารกิจทางด้านสังคม:

(1) ก่อสร้างอาคาร โครงสร้างพื้นฐาน และให้บริการด้วยคุณภาพขั้นสูง: โอบายาชิได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าก็เพราะเราก่อสร้างอาคาร โครงสร้างพื้นฐาน และให้บริการที่ปลอดภัย มั่นคง และมีคุณภาพสูง ปฏิบัติงานด้วยทักษะและจรรยาบรรณของนักก่อสร้างที่แท้จริง รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

(2) หล่อเลี้ยงสังคมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม:เราสนับสนุนสังคมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ ตั้งใจจริงกับการรีไซเคิล และให้ความเคารพโลกแห่งธรรมชาติ

(3) ให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงานทุกคน:เราให้การรับรองด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่คู่ค้าทางธุรกิจของเราทุกคน รวมทั้ง สร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทำให้ผู้ร่วมงานของเราทุกๆคนสามารถดึงความสามารถของตนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่

(4) แสวงหาความเชื่อถือจากผู้รับเหมา: โอบายาชิเน้นการทำธุรกรรมกับซัพพลายเออร์อย่างเป็นธรรม และสร้างสัมพันธภาพของความเชื่อมั่นที่เข้มแข็ง ซึ่งจะนำพาไปสู่ความเจริญเติบโตด้วยกัน

(5) สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน: โอบายาชิให้เกียรติวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละเชื้อชาติ ศาสนา รวมไปถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชมในฐานะพลเมืองขององค์กรชั้นดี

2. ยืนยันการยึดมั่นกในจริยธรรมองค์กร:

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และวินัยในการทำธุรกิจที่ถูกต้อง:โอบายาชิปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและระเบียบวินัยในการทำธุรกิจที่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละคน ตระหนักในเรื่องจริยธรรมอย่างจริงจัง

(2) สนับสนุนการแข่งขันที่เสรี และเป็นธรรม:โอบายาชิจะรักษาและพัฒนาตลาดโดยรวม ด้วยการส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรม ตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) ดูแลความสัมพันธ์ทีเหมาะสมกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วม:โอบายาชิจะรักษาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยนักการเมือง ข้าราชการ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และขุมชน

(4) หลีกเลี่ยงการติดต่อทุกรูปแบบกับกลุ่มที่ต่อต้านสังคม:โอบายาชิแสดงความแน่วแน่ที่จะหลีกเลี่ยง ไม่ติดต่อ หรือทำธุรกิจทุกรูปแบบกับกลุ่มที่ต่อต้านสังคม เช่น กลุ่มอาชญากรรมที่คอยรบกวนความสงบชองสังคมและความปลอดภัยของสาธารณะ ซึ่งโอบายาชิจะพยายามทุกวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าไปพัวพันกับการทำธุรกรรมใดๆ

(5) ให้ความมั่นใจในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ:โอบายาชิให้ความมั่นใจในการบริหารจัดการที่โปร่งใส และจะเปิดเผยข้อมูลของบริษัทสู่สาธารณะอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ

 

คำปฏิญาณ 3 ข้อของโอบายาชิ

  • คุณภาพ
  • ประสิทธิภาพ
  • คุณค่า

ข้อความจาก

Mr Toru Shiraishi

Mr. Toru Shiraishi

ประธาน และผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท โอบายาชิ (ญี่ปุ่น)

ตั้งแต่บริษัท ไทย โอบายาชิ ก่อตั้งในปี พ.ศ 2517 (ค.ศ. 1974) โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท โอบายาชิ (ญี่ปุ่น) กับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกสี่รายได้แก่ เครือธนาคารกรุงเทพ เครือธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกลุ่มเมโทร (Metro Group) ไทย โอบายาชิ ได้ปฏิญาณตนว่าจะส่งเสริมสนับสนุนการเจริญเติบโต ของสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ทุกคนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ผลที่เกิดจากความตั้งใจที่ว่านี้ก็คือ ไทย โอบายาชิ สามารถ ปรับตัวเข้ากับสังคมไทยได้เป็นอย่างดี และก็เพราะด้วยความจริงที่ว่า ทุก ๆ คนได้ทุ่มเทหัวใจให้กับการค้นหาทางออกหรือคำตอบ ในอุดมคติ ซึ่งมีความสมดุลกันทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตั้งแต่เริ่มการดำเนินการ ไทย โอบายาชิ ภายใต้การสนับสนุนของโอบายาชิ คอปอร์เรชั่น ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคง ให้แก่สังคม โดยอาศัยประสบการณ์ความชำนาญในด้านการก่อสร้างของเรา ด้วยฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย ไทย โอบายาชิ สามารถสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเองได้อย่างกว้างขวางจากผลงาน ความสำเร็จของโครงการก่อสร้างมากมายที่ผ่านมา ทั้งของลูกค้าคนไทย ญี่ปุ่น และชาติอื่น ๆ 

ยิ่งไปกว่านั้นบริษัท ไทย โอบายาชิ ยังได้ใช้พลังและความทุ่มเทเป็นอย่างมากในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่จำเป็นให้แก่พนักงานที่เป็นคนไทย ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการส่งพนักงานไป
ฝึกอบรมที่โอบายาชิ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ด้วยความร่วมมืออย่างมีบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวของไทย โอบายาชิ และ โอบายาชิ คอปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ทั้งสองบริษัทจะผนึกกำลังร่วมกันสร้างประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อม ๆ กับสร้างความเจริญเติบโตที่ยิ่งใหญ่และต่อเนื่องให้แก่กลุ่มบริษัทโอบายาชิ จนถึงวันนี้ 
เราจึงกล่าวถึงชื่อของไทยโอบายาชิ ได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงและวิศวกรหลายตำแหน่งล้วนเป็นคนไทย

บริษัท โอบายาชิ คอปอร์เรชั่น มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของ ไทย โอบายาชิ และ สัญญาว่าจะคอยให้การสนับสนุน ความพยายามของไทย โอบายาชิ ในทุก ๆ ด้าน อย่างดีตลอดไป