OBAYASHI VISION

หลักการณ์ ระเบียบวินัย และ คำปฏิญาณ 

หลักการของโอบายาชิ

  • ปฏิบัติงานด้วยทักษะและจรรยาบรรณของนักก่อสร้างที่แท้จริง และนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างมูลค่าให้ทุกๆ พื้นที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อมของโลกในฐานะพลเมืองที่ดีขององค์กร และพยายามเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายสังคม
  • ให้ความสำคัญกับทุกๆคนที่เราต้องทำงานด้วย

ระเบียบวินัยของโอบายาชิ

1. เติมเต็มภารกิจทางด้านสังคม:

(1) ก่อสร้างอาคาร โครงสร้างพื้นฐาน และให้บริการด้วยคุณภาพขั้นสูง: โอบายาชิได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าก็เพราะเราก่อสร้างอาคาร โครงสร้างพื้นฐาน และให้บริการที่ปลอดภัย มั่นคง และมีคุณภาพสูง ปฏิบัติงานด้วยทักษะและจรรยาบรรณของนักก่อสร้างที่แท้จริง รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

(2) หล่อเลี้ยงสังคมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม:เราสนับสนุนสังคมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ ตั้งใจจริงกับการรีไซเคิล และให้ความเคารพโลกแห่งธรรมชาติ

(3) ให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงานทุกคน:เราให้การรับรองด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่คู่ค้าทางธุรกิจของเราทุกคน รวมทั้ง สร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทำให้ผู้ร่วมงานของเราทุกๆคนสามารถดึงความสามารถของตนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่

(4) แสวงหาความเชื่อถือจากผู้รับเหมา: โอบายาชิเน้นการทำธุรกรรมกับซัพพลายเออร์อย่างเป็นธรรม และสร้างสัมพันธภาพของความเชื่อมั่นที่เข้มแข็ง ซึ่งจะนำพาไปสู่ความเจริญเติบโตด้วยกัน

(5) สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน: โอบายาชิให้เกียรติวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละเชื้อชาติ ศาสนา รวมไปถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชมในฐานะพลเมืองขององค์กรชั้นดี

2. ยืนยันการยึดมั่นกในจริยธรรมองค์กร:

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และวินัยในการทำธุรกิจที่ถูกต้อง:โอบายาชิปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและระเบียบวินัยในการทำธุรกิจที่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละคน ตระหนักในเรื่องจริยธรรมอย่างจริงจัง

(2) สนับสนุนการแข่งขันที่เสรี และเป็นธรรม:โอบายาชิจะรักษาและพัฒนาตลาดโดยรวม ด้วยการส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรม ตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) ดูแลความสัมพันธ์ทีเหมาะสมกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วม:โอบายาชิจะรักษาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยนักการเมือง ข้าราชการ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และขุมชน

(4) หลีกเลี่ยงการติดต่อทุกรูปแบบกับกลุ่มที่ต่อต้านสังคม:โอบายาชิแสดงความแน่วแน่ที่จะหลีกเลี่ยง ไม่ติดต่อ หรือทำธุรกิจทุกรูปแบบกับกลุ่มที่ต่อต้านสังคม เช่น กลุ่มอาชญากรรมที่คอยรบกวนความสงบชองสังคมและความปลอดภัยของสาธารณะ ซึ่งโอบายาชิจะพยายามทุกวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าไปพัวพันกับการทำธุรกรรมใดๆ

(5) ให้ความมั่นใจในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ:โอบายาชิให้ความมั่นใจในการบริหารจัดการที่โปร่งใส และจะเปิดเผยข้อมูลของบริษัทสู่สาธารณะอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ

 

คำปฏิญาณ 3 ข้อของโอบายาชิ

  • คุณภาพ
  • ประสิทธิภาพ
  • คุณค่า

ข้อความจาก

Mr. Kenji Hasuwa

Mr. Kenji Hasuwa

ประธาน และผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท โอบายาชิ (ญี่ปุ่น)

กลุ่มโอบายาชิได้ให้บริการด้านงานก่อสร้าง และด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีที่สั่งสมมากกว่า 120 ปี ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

ตั้งแต่บริษัท ไทย โอบายาชิ ก่อตั้งในปี พ.ศ 2517 โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท โอบายาชิ (ญี่ปุ่น) กับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกสี่รายได้แก่ เครือธนาคารกรุงเทพ เครือธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกลุ่มเมโทร (Metro Group) ไทย โอบายาชิ ได้สร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเองได้อย่างกว้างขวางจากผลงาน ความสำเร็จของโครงการก่อสร้างมากมายที่ผ่านมา ทั้งกลุ่มลูกค้าไทย ญี่ปุ่น และระดับนานาชาติ และในปัจจุบัน ไทยโอบายาชิ ได้ก้าวขึ้นสู่บริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศและมุ่งที่จะพัฒนาธุรกิจทั้งในภาคงานวิศวกรรมก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไป บริษัท ไทย โอบายาชิ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและความภูมิใจที่สำคัญของกลุ่ม โอบายาชิ คอปอร์เรชั่น

ยิ่งไปกว่านั้นบริษัท ไทย โอบายาชิ ยังได้ใช้พลังและความทุ่มเทเป็นอย่างสูงในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่จำเป็นให้แก่พนักงานที่เป็นคนไทยไปยังศูนย์ฝึกอบรมที่โอบายาชิ ประเทศญี่ปุ่นทุกๆ ปี อีกทั้งมีการจัดฝึกอบรมพนักงานภายในประเทศ ที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิในประเทศไทยอีกด้วย ทำให้พนักงานสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมืออย่างมีบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวของไทย โอบายาชิ และ โอบายาชิ คอปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ทั้งสองบริษัทจะผนึกกำลังร่วมกันสร้างประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม และทำให้ไทย โอบายาชิมีความโดดเด่นด้านทักษะในการทำงานกว่าบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น ผลของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ชื่อของไทยโอบายาชิเป็นที่รู้จักอย่างมาก ซึ่งผู้บริหารระดับสูงและวิศวกรหลายตำแหน่งล้วนเป็นคนไทย

บริษัท โอบายาชิ คอปอร์เรชั่น มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของ ไทย โอบายาชิเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี และสัญญาว่าจะคอยให้การสนับสนุน ความพยายามของไทย โอบายาชิ ในทุก ๆ ด้านต่อไป